OFERTA

Testy na utratę wartości

Test na utratę wartości przedsiębiorstwa

Spadek rentowności czy reklasyfikacja aktywów finansowych mogą powodować utratę ich wartości ekonomicznej. W przypadku, gdy pojawią się przesłanki o utracie wartości danego rodzaju aktywa, a firma nie podejmie niezbędnych kroków w celu oszacowania jej wartości, występuje ryzyko, że sytuacja majątkowa nie będzie pokazana rzetelnie i jasno w sprawozdaniu finansowym. W przypadku spółek publicznych istnieje ryzyko, że informacje na temat danego podmiotu nie są przekazywane inwestorom w wiarygodny sposób.

Test na utratę wartości firmy polega na porównaniu wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną składnika aktywów stanowiącego ośrodek wypracowujący przepływy pieniężne dla jednostki. Dzięki temu ustalamy, które aktywa są wykorzystywane do działalności operacyjnej, a które są utrzymywane jako inwestycje. Sprawdzamy jednocześnie czy wartość księgowa aktywów, a tym samym całego przedsiębiorstwa, nie jest zawyżona.

Wartość odzyskiwalna to większa z:

 • Wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia – cena, którą otrzymano by ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.
 • Wartości użytkowej – wartość bieżąca, szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z dalszego użytkowania składnika aktywów.

Zakres usług

ARM Investment posiada doświadczenie w wycenie różnego rodzaju aktywów oraz spółek. Nasi eksperci zapewniają klientom sprawne i rzetelne przeprowadzenie testu. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą na temat różnych metod wyceny, co pozwala nam dopasować się do potrzeb klienta.

Nasza firma oferuje klientom usługi obejmujące:

 • Identyfikację aktywów podlegających testowi utraty wartości;
 • Analizę przesłanek o utracie wartości;
 • Analizę makroekonomiczną;
 • Analizę finansową przedsiębiorstwa;
 • Wycenę na potrzeby aktualizacji wartości przedsiębiorstwa (w tym wycenę znaków towarowych, akcji i udziałów);

Test na utratę wartości firmy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi zasadami MSR:

 • Na koniec okresu sprawozdawczego dla wszystkich rodzajów aktywów, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów;
 • Co najmniej raz w roku, bez względu na to czy zachodzą przesłanki do utraty wartości tych aktywów dla wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym czasie użytkowania, wartości niematerialnych i prawnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania;

Najczęściej spotykanymi przypadkami realizacji testu na utratę wartości poza obligatoryjnymi okresowymi badaniami są:

 • Testy na utratę wartości firmy w przypadku podejrzenia spadku jej wartości lub chęci jej sprzedaży/kupna;
 • Test na utratę wartości znaku towarowego ujętego w bilansie w wyniku transakcji zakupu lub aportu;
 • Test na utratę wartości akcji lub udziałów w innych podmiotach (zależnych lub stowarzyszonych).

Etapy testowania:

 1. Analiza przesłanek – polega na sprawdzeniu czynników otoczenia makro- i mikroekonomicznego pod kątem zbadania elementów świadczących o podwyższonym ryzyku trwałej utraty wartości. Konieczna jest także analiza finansowa danych rzeczywistych i porównanie ich z planowanymi budżetami.
 2. Szacowanie wartości odzyskiwalnej i porównanie z wartością bilansową – zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne, czyli mogą spowodować korzyści ekonomiczne w postaci przyszłych wpływów pieniężnych (np. linia produkcyjna, akcje). Następnie dokonuje się oceny, czy nastąpiła utrata wartości. Porównuje się wartość przedsiębiorstwa wynikającą z testu z wartością księgową jednostki. Ustala się obiekty oceny utraty wartości i wysokość odpisu.
 3. Ujęcie odpisu – następuje alokacja odpisu do wartości firmy oraz alokacja kwot odpisów dotycząca pojedynczych aktywów. Ewentualną utratę wartości ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki.
Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.